Om OPR

Den svenska provinsen

av Order of Port Royal

The Swedish Province of The Order of Port Royal

Till dig riktar sig nu mitt ord, vem du än är, som avsäger dig egenviljan och griper lydnadens starka och härliga vapen för att gå i tjänst hos Herren Kristus, den sanne konungen.


Den helige Benedictus (ur Regelns prolog)

Order of Port Royal

Historik, organisation och vårt arbete

Order of Port Royal är en monastisk orden (klosterorden) med anor från 1200-talet. Det är en ekumenisk Cistercienserorden vars grund är den helige Benedicts regel.


Moderklostret St. Severin ligger strax utanför Kaufbeuren i Bayern. Förutom det svenska prioratet har klostret även en filiatur i Baden-Würtenberg; St. Andreas i Ebenweiler.


Ordens medlemmar är antingen munkar eller nunnor som avlagt klosterlöften ('professed') eller helt vanliga människor som lever sekulära liv under en anpassad levnadsregel ('oblater'). Gemensamt för de bägge grupperna är att man är knuten till ett specifikt kloster eller hus.


Att bli oblat innebär att man fortsätter sitt vanliga liv, är medlem i Orden och lever efter en anpassad regel utan att avlägga fullständiga klosterlöften. Syftet är att ha stöd i sitt liv (äktenskapligt, moraliskt, spirituellt etcetera) och tillhöra en gemenskap där den kristna tron mognar och fördjupas. Självklart har man som oblat ett väl grundat gudstjänstliv.


Vägen till att bli upptagen i Orden, antingen som vigd munk eller upptagen som oblat, sker i olika steg och vanligtvis börjar man som postulant för att sedan bli novis innan man, kanske, avlägger de slutliga löftena.


Att Orden är ekumenisk innebär att det är möjligt att upptas som oblat men tillhöra en annan kristen kyrka än Nordisk-katolska kyrkan.

Ora, lege et labora - bön, studier och arbete - är de basala elementen för varje kloster och priorat i Orden. Detta regleras så klart i regeln men handlar även om den egna försörjningen.


Kloster St. Severin driver ett bokförlag samt tillverkar och säljer örtbaserade produkter (tvål, salvor, tinkturer med mera). Bland annat i den egna klosterbutiken men också på klostermarknader, via internet samt externa återförsäljare. För tillgång till klostrets produkter i Sverige, hänvisas till Priorat St. Stephanus. Alla produkter är godkända i enlighet med EU-direktiv.

Klosterbutiken i St. Severin, Kaufbeuren (Tyskland)

Order of Port Royal - från 1200-talet och framåt

DET BÖRJADE I FRANKRIKE

Order of Port Royal har sitt ursprung i det franska cistercienserklostret Port Royal. Det ursprungliga klostret grundades 1204 men upplöstes 1705. Det som överlevde av klostret flyttade till Nederländerna och fick där stöd av biskopen av Utrecht.


1900-TALET: RESTAURERING I UNGERN

På 1930-talet återuppfördes Orden av biskopen av Ungern, Thomas Fehervary, och 1946 blev Orden åter kanoniskt konstituerad med två nyuppförda kloster.


ORDEN I TYSKLAND: GAMMALKATOLIKERNA

En tysk gren av Orden uppstod på 1950-talet. Dess herde var den gammalkatolska prästen Max Rademacher i Münster/Bielefeld. Han stöddes av en grupp gammalkatoliker som ville se monastiskt liv och kontemplativ spiritualitet återintroduceras i kyrkan. Kyrkans ledning accepterade dock inte detta initiativ. År 1962 konsekrerades Max Rademacher och tog vid som abbot efter biskop Thomas Fehervary.


TYSKA GRENEN AUTOKEFAL

År 1964 separerades den tyska grenen av Orden från det gammalkatolska stiftet i Tyskland tillhörigt Utrecht-unionen. Detta ansågs vara ett nödvändigt steg för ett sant liv efter Cisterciensiska ideal. Max Rademacher togs upp i den romersk-katolska kyrkan 1967 varpå abbotsämbetet blev vakant ända fram till 1990. Under denna period leddes Orden provisoriskt av klostret. Medlemstalet minskade – framför allt till följd av att munkarna blev gamla och gick ur tiden.


År 1990 fanns en präst kvar i livet, Dom Peter Falk. Han samlade klostrets kvarvarande medlemmar för att avgöra om Orden skulle upplösas eller rekonstrueras. Det beslutades om en nystart.


1990-TALETS FÖRNYELSE

År 1990 valde Orden enhälligt Dom Peter Falk till abbot. Han drog sig tillbaka 2002 på grund av dålig hälsa. Abboten för klostret St. Severin, Dom + Klaus OPR, valdes samma år enhälligt till efterträdare.


Från 2004 till 2010 hade Orden återvänt till Utrecht-unionen men denna allians skulle på nytt visa sig vara mindre framgångsrik. Sedan 2012 tillhör St. Severins kloster och Order of Port Royal, Christ-Katolische Kirche in Deutschland som är en administratur av Nordisk-katolska kyrkan som är bärare av det gammalkatolska arvet i Europa.


Dom Klaus OPR somnade in i Herren 2013. Han eftertäddes som abbot av Pater Michael OPR som idag leder Orden från St. Severin Abbey.


År 2016 invigde Orden ett kapell (Alla Martyrers kapell) i Karlskrona, Sverige för att året efter upprätta den svenska Provinsen av Order of Port Royal.
www.port-royal.se

facebook.com/oprsweden


© Alla rättigheter: Order of Port Royal